Organizatorem Aukcji jest firma Głodek Design, Coniew 48, 05-530 Góra Kalwaria nip 1230954258

reprezentowana przez Magdalena Głodek oraz Joanna Czajkowska zwana dalej Femikolektyw

Serwis aukcyjny jest to usługa aukcji internetowych dostępna na stronie femikolektyw.pl

Licytującym jest użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie aukcyjnym i korzysta lub zamierza skorzystać z Serwisu aukcyjnego oraz zaakceptował niniejszy regulamin. Autorem obrazu jest osoba, która zgłosiła przedmiot licytacji na aukcję, potwierdza jego autentyczność oraz oświadcza, że jest autorem i właścicielem przedmiotu danej licytacji. Autor obrazu gwarantuje zgodność cech przedmiotu aukcyjnego opisanego na femikolektyw.pl ze stanem faktycznym Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania przedmiotów aukcji bez podania przyczyny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia udziału w aukcji bez podania przyczyny. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy możliwe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) spowodowane złym funkcjonowaniem łączy internetowych i/lub oprogramowania.

Rejestracja i licytujący

Licytującymi podczas aukcji mogą być osoby wyłącznie pełnoletnie i pełnej zdolności do czynności prawnych. Uczestnik chcący wziąć udział w aukcji zobowiązuje się do podania danych osobowych zgodnych z prawdą. Uczestnik chcący wziąć udział w aukcji ma obowiązek posługiwać się swoim adresem e-mail. Uczestnik ma obowiązek wywiązać się ze swoich deklaracji kwotowych po wygraniu licytacji i zakończeniu aukcji. Organizator aukcji rezerwuje sobie prawi do zablokowania uczestnictwa Licytującego jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z niniejszym regulaminem, a w szczególności gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów) W takim przypadku organizator aukcji ma prawo zawiadomić innych Wystawców o tym fakcie. Dane Licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora aukcji i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Licytujący przystępując do aukcji potwierdza tym samym iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o Ochronie Danych Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez organizatora aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.

Miejsce Aukcji

Aukcja internetowa odbywa się w serwisie internetowym femikolektyw.pl

Przebieg aukcji

Aukcja odbywa się w określonych na femikolektyw.pl ramach czasowych. Rozpoczęcie i zakończenie aukcji odbywa się w określonych dniach i godzinach. Licytujący wpisując kwotę w formularzu zgłoszeniowym składa prawnie wiążącą umową kupna sprzedaży zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego. Zakup na aukcji nie podlega rezygnacji W przypadku kiedy zgłoszone zostaną dwie oferty o tej samej wartości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej. Serwis aukcyjny rejestruje wartość ofert oraz czas ich złożenia. Autor obrazu ma obowiązek dopełnić transakcji z nabywcą, zobowiązuje się do przyjęcia wpłaty przez nabywcę, zapakowania obiektu aukcji w bezpieczny sposób oraz do wysyłki właściwego obiektu aukcyjnego

Warunki zakupu

Nabywcą staje się osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania aukcji internetowej Zgłoszenie maksymalnej oferty: licytujący zobowiązany jest licytować kwotą minimalną podaną jako podpowiedź przy licytowany obiekcie. Licytujący może również podać kwotę wyższą od ceny wywoławczej. Należność za zakupiony obiekt (kwota wylicytowana) Licytujący zobowiązuje się wpłacić w całości w terminie 7dni od daty zakończenia aukcji. Płatności należy dokonać za pomocą przelewu bankowego w 50% na organizację siepomaga.pl i w 50% na konto podane przez Autora obrazu. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Reklamacje

Nabywca ma prawo w ciągu 14dni zwrócić zakupiony obiekt, jeżeli jego opis katalogowy, podany na stronie femikolektyw.pl nie zgadza się ze stanem faktycznym, co powinno być poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Naruszony towar nie podlega zwrotowi.

Odbiór wylicytowanych obiektów

Opłacone obiekty po wygranej licytacji powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Obiekty wylicytowane i opłacone zostaną wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z instrukcją odbiorcy i po uzgodnieniu warunków z Autorem obrazu. Autor obrazu ma obowiązek zabezpieczyć obraz tak aby nie został uszkodzony podczas wysyłki. Autor obrazu może zapakować obiekt do wysyłki po ustaleniu warunków z nabywcą i opłaceniu kosztów dodatkowego pakowania. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcji transportu.

Przewiń do góry